ห้องสมุดมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
Mahapajapati Buddhist College Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
2 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
3 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
กลับ

 Copyright 2018. All Rights Reserved.