ห้องสมุดมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
Mahapajapati Buddhist College Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
อาจารย์/อาจารย์ประจำหลักสูตร   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก ::I::outsider   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่::I::Staff   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 0 บาท
2 serial
 วารสาร
อาจารย์/อาจารย์ประจำหลักสูตร   ยืมออกได้ 0 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกได้ 0 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคคลภายนอก ::I::outsider   ยืมออกได้ 0 วัน ค่าปรับ 0 บาท
เจ้าหน้าที่::I::Staff   ยืมออกได้ 0 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 2 บาท
3 reservmat
 หนังสือสำรอง
อาจารย์/อาจารย์ประจำหลักสูตร   ยืมออกได้ 150 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก ::I::outsider   ยืมออกได้ 0 วัน ค่าปรับ 0 บาท
เจ้าหน้าที่::I::Staff   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท
4 Fic
 นวนิยาย
อาจารย์/อาจารย์ประจำหลักสูตร   ยืมออกได้ 150 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกได้ 0 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคคลภายนอก ::I::outsider   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท
เจ้าหน้าที่::I::Staff   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 2 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
5 bk
 หนังสือ
อาจารย์/อาจารย์ประจำหลักสูตร   ยืมออกได้ 150 วัน ค่าปรับ 0 บาท
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก ::I::outsider   ยืมออกได้ 30 วัน ค่าปรับ 0 บาท
เจ้าหน้าที่::I::Staff   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 0 บาท
นักศึกษา   ยืมออกได้ 15 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 150 วัน ค่าปรับ 0 บาท
6 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
อาจารย์/อาจารย์ประจำหลักสูตร   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก ::I::outsider   ยืมออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่::I::Staff   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Copyright 2018. All Rights Reserved.