ห้องสมุดมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
Mahapajapati Buddhist College Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
   ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือเรียน(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
375 ช116ก 
การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 / วิจารณ์ พานิช ; ศศินี ล..
   วิจารณ์ พานิช / 2559
   หนังสือ ที่ หมวด 300(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.1523 
เขตแดนเบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส-เนเธอแลนด์-แม่น้ำดานูบ = Boundaries..
   มรกต เจวจินดา ไมยเออร์ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
320.12 ม42ข 
ครูประจำชั้นมืออาชีพ / สุปราณี จิราณรงค์
   สุปราณี จิราณรงค์ / 2558
   หนังสือ ที่ หมวด 300(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.1 ส825ค 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ/ดร.ปราชญา กล้าผจัญ
   ปราชญา กล้าผจัญ / 2548
   หนังสือ ที่ หมวด 100(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
170 ป444ค 
จิตแห่งคุรุ : บทสนทนากับคุรุชั้นนำระดับโลกว่าด้วยเรื่องจิตวิ..
   เมโรทรา, ราจีฟ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3222 ม733จ 
ชีวิตที่ใช่กับใจที่ชอบ = Life is what you make it : find you..
   บัฟเฟตต์, ปีเตอร์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
158 บ272ช 
ทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานอย่างไร = Understand how it ..
   Lebeaume, Joel / 2557
   หนังสือ ที่ หมวด 600(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.3 ล83ท 
เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ / พิชิต ฤทธิ์จรูญ
   พิชิต ฤทธิ์จรูญ / 2559
   หนังสือ ที่ หมวด 300(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.72 พ647ท 
ธรรมะอ่านสบาย : หลากหลายแง่คิดจากหลวงพ่อปัญญา / บ.ส.ษิริ บุณ..
   บ.ส.ษิริ บุณยภาค / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3144 บ11ธ 
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ / ฟื้น ดอกบัว
   ฟื้น ดอกบัว / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.309 ฟ763ป 
ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น = Introduction to philosophy of educ..
   พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ / 2559
   หนังสือ ที่ หมวด 300(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
EDF2107 พ236 2559 
พระวินัยปิฎก / เรียบเรียงโดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตร..
   แม่ชีวิมุตติยา / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือเรียน(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3822 ว74พ 
พระสุตตันตปิฎก : ขุททกนิกาย / สุภาพรรณ ณ บางช้าง
   แม่ชีวิมุตติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง) / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3823 ว74พ 
พระสุตตันตปิฎก : อังคุตตรนิกาย / สุภาพรรณ ณ บางช้าง
   แม่ชีวิมุตติยา / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3823 ว74พ 
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย / สุภาพรรณ ณ บางช้าง
   แม่ชีวิมุตติยา / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือเรียน(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3121 ว74พ 
พระสุตตันตปิฏก มัชฌิมนิกาย / แม่ชีวิมุตติยา (สุภาพรรณ ณ บางช..
   แม่ชีวิมุตติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง) / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3823 ว74พ 
พลเมือง สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย = Citizenship, Human Rig..
   ทิพย์พาพร ตันติสุนทร / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือเรียน(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
323 ท458พ 
พุทธทาสภิกขุ : พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและการปฏิบัติรูปเชิงนว..
   แจ็คสัน, ปีเตอร์ เอ / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.391 จ839พ 
พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัด..
   พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือเรียน(มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
303.69 พ358พ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [116]   [แสดง 20/2313 รายการ]

 Copyright 2018. All Rights Reserved.