ห้องสมุดมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
Mahapajapati Buddhist College Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระเบียบการใช้บริการ


วัน-เวลาให้บริการ


    เปิด     วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.    
     ปิด
     วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ


งานให้บริการ


      ๑.
ให้บริการยืม-คืนหนังสือและสื่อ

      ๒.
ให้บริการถ่ายเอกสาร,ปริ้นงานสี,ขาว-ดำ

      ๓.
ให้บริการสืบค้นข้อมูล

     
๔.ให้บริการคำแนะนำ และช่วยค้นคว้า


ระเบียบการใช้บริการ

     ๑.  โปรดแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

     ๒. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด

     ๓. กระเป๋า สิ่งของให้วางไว้หน้าห้องสมุดก่อนเข้า

     ๔. หนังสือ วารสาร นิตยสาร กรุณายืมก่อนนำออกจากห้องสมุด

     ๕. ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังเกินควร

     ๖. เมื่อท่านลุกจากเก้าอี้ กรุณาเลื่อนเก็บให้เรียบร้อย

     ๗. หนังสือที่หยิบออกจากชั้นแล้ว กรุณาวางไว้บนโต๊ะ

        

การให้บริการยืม-คืนหนังสือ

ประเภท

ผู้ใช้บริการ

จำนวนเล่ม/วัน

ค่าปรับ

วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
งานวิจัย

อาจารย์

3 เล่ม/7 วัน

5 บาท/เล่ม

นักศึกษา

3 เล่ม/7 วัน

2 บาท/เล่ม

หนังสือทั่วไป

อาจารย์

15 เล่ม /1 ภาคการศึกษา

5 บาท/เล่ม

นักศึกษา

5 เล่ม/7 วัน

2 บาท/เล่ม

 

 

        
       ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2018. All Rights Reserved.