ห้องสมุดมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
Mahapajapati Buddhist College Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ทรัพยากร

ห้องสมุดของเราเป็นห้องสมุดที่มีนักศึกษาพักอยู่ประจำ เป็นผู้เข้าใช้บริการ ทรัพยากรส่วนมากจึงยืมออกได้

1. ทรัพยากร/สิ่งตีพิมพ์ที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุด  ได้แก่

1.1 หนังสือทุกหมวดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.2 งานวิจัยและวิทยานิพนธ์

1.3 หนังสือสำรอง

1.4  นวนิยาย/เรื่องสั้น

1.5  หนังสือการฝึกปฏิบัติงาน

1.6 ประเภท ซีดี ดีวีดี

2. ทรัพยากรสิ่งพิมพ์ที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด  ได้แก่

2.1 หนังสือหายาก /ชำรุด
2.2 หนังสืออ้างอิง เช่นพระไตรปิฎกบางชุดที่ห้ามยืมออก

                                   
รายการทรัพยากรเข้า 2556
จำนวนหนังสือที่ลงทะเบียน 2556
จำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ปี 2556
รายงานงานห้องสมุดประจำปี 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2556รายการทรัพยากรเข้า ปี 2555
จำนวนหนังสือที่ลงทะเบียน ปี 2555
จำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ปี 2555
ภาพผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ปี 2555ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2018. All Rights Reserved.