ห้องสมุดมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
Mahapajapati Buddhist College Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ปรัชญา


             
ปรัชญามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

“ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา”

“Academic Excellence based on Buddhism”

ปณิธาน

ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งให้การศึกษาและค้นคว้า บริการด้วยมิตรไมตรี

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัย


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2018. All Rights Reserved.