ห้องสมุดมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
Mahapajapati Buddhist College Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

โครงสร้างห้องสมุด
 

โครงสร้างงานห้องสมุดของมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร นิตยสารโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการซื้อและการรับบริจาค เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนและตามความต้องการของผู้ใช้ บริการ เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรับผิดชอบซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพคงทนถาวรเหมาะสมกับการให้ บริการ ตลอดจนทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โดยให้เลขหมู่ตามระบบทศนิยมของดิวอี้ และให้หัวเรื่องเพื่อลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักเกณฑ์สากลนิยม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกค้นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

งานบริการและกิจกรรม มีหน้าที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด โดยจัดบริการยืม-คืนหนังสือ ดูแลฐานข้อมูลสมาชิก โดยได้นำเทคโนโลยีมาช่วยการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้พัฒนาระบบการให้บริการ ยืม-คืนที่สะดวก รวดเร็ว งานบริการจัดให้มีบริการการช่วยการค้นคว้า โดยมีบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสอบถามได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ และเราส่งเสริมการใช้ห้องสมุด โดยมีการแนะนำการสืบค้นข้อมูล จัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุดและความพึงพอใจต่อการใช้บริการ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้น่าเข้าใช้บริการ ดูแลพื้นที่การอ่าน การจัดชั้นหนังสือ และบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ตลอดจนสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่าผู้ใช้มีความต้องการอะไรมากน้อยเพียงใด

งานบรรณสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลระบบการให้บริการคอมพิวเตอร์ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของฝ่ายห้องสมุด รวมทั้งจัดหาระบบสำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้มีหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดเวลา

งานวารสาร มีหน้าที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับบริการสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด รวมทั้งมีหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บอย่างมีระเบียบ

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2018. All Rights Reserved.