ห้องสมุดมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
Mahapajapati Buddhist College Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

บุคลากร

พระอุดมธีรคุณ ผู้อำนวยการมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
แม่ชีดวงพร คำหอมกุล,ผศ.ดร. 
แม่ชีปัณฑิตาภา เนตรน้อย,ดร.  อาจารย์ประจะหลักสูตร/ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
แม่ชีศรีสลับ อุปมัย อาจารย์ประจำหลักสูตร


            
                                           

      แม่ชีสุนีย์ เนียมสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร/ฝ่ายวิชาการ


แม่ชีนุชจรี จันทร์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัสดุ/ทะเบียนและวัดผล
แม่ชีวรินทร ฟองลาที เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ/ห้องสมุด/เทคโนโลยีสารสนเทศ
แม่ชีจิดาภา ศรีสุข เจ้าหน้าที่ทั่วไป/ธุรการ
นางสาวอมรา อร่ามศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน

นางสาววิมล ทองคำ เจ้าหน้าที่มูลนิธิมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย


 นางสาวกาณฑ์ณพัชร์ เลี่ยมพรมราช เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี

นางสาวกนกรัตน์ ปอยมะเริง พนักงานขับรถ


                                              
                                                 


ติดต่อ:  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์

95 หมู่ 7 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์,โทรสาร 044-249-398

เว็บไซต์วิทยาลัย :
mbu.mbc.in.th

เว็บไซต์ห้องสมุด : lib.mbc.in.th/lib

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2018. All Rights Reserved.